Välkommen / Welcome

Välkommen / Welcome

 

Formuläret stöds av webbläsarna Chrome, Internet Explorer, Safari och Firefox./The form is supported by Chrome, Internet Explorer, Safari and Firefox web browsers.

Logga in eller skapa en ny användare, därefter väljer du Anslag eller Stipendium.

Log in or create a new user, after that you select either Grant or Stipend. 

 

Observera!

Registrera ny användare

Stiftelsen håller på att byta / uppdatera sitt ansökningsformulär. För att kunna logga in i det nya formuläret behöver du registrera ett helt nytt användarkonto. 

  • Tecknen < och > får inte användas i något fält i ansökningsformuläret.
  • Varje ifylld flik måste sparas separat innan nästa flik fylls i.

 Note!

Register new user

The Foundation is changing / updating its application form. To log in to the new form, you need to register a completely new user account.

  • The < and > characters may not be used in any field in the application form.
  • Each completed tab must be saved separately before filling in the next tab.